Atpakaļ

Informācija patērētājiem

Minimālās prasības betona izstrādājumu ierīkošanai
Vispārīgie noteikumi

Izvēloties seguma veidu, kā virsmas apdares materiālu piedāvājam izmantot SIA „Betono mozaika” ražotos betona izstrādājumus.

SIA „Betono mozaika” betona izstrādājumi ir tipveida produkts, taču, lai tos pareizi izvēlētos un ieklātu segumā, ir nepieciešamas īpašas zināšanas, iemaņas un rīki. Lai betona izstrādājumi visā garantijas periodā saglabātu ražotāja deklarētās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības un būtu piemēroti izmantošanai saskaņā ar paredzēto uzdevumu, betona izstrādājumu izvēli un seguma ierīkošanas darbus vajadzētu veikt specializētam(-iem) uzņēmumam(-iem).

Seguma būvprojekts

Vienkāršām I grupas inženierbūvēm būvprojekta sagatavošana nav obligāta (skat. STR1.01.07:2010 „Vienkāršas būves” 14. punktu). Visos pārējos gadījumos seguma būvprojekts ir obligāts.

Seguma ierīkošanas darbi un šo darbu uzraudzība būtu jāveic juridiskai vai fiziskai personai, kura drīkst veikt būvdarbus un kurai ir būvinženiera kvalifikācija.

Pamats

Seguma konstrukcijas kārtu ierīkošanai ir jāizmanto nesaistītie minerālmateriālu maisījumi.

Par betona izstrādājumu izmantošanu saistītā seguma ierīkošanai nav uzkrāts pietiekami daudz pieredzes. Ja seguma apakškārtai un (vai) šuvju aizdarei ir izmantoti ūdens necaurlaidīgi ar saistvielām saistītie būvmateriālu maisījumi (apakškārtas un šuvju aizdares šķīdumi), SIA „Betono mozaika” segumā ieklātajiem betona izstrādājumiem garantiju nepiešķir/ negarantē šo izstrādājumu atbilstību deklarētajām to ekspluatācijas īpašībām (skat. Garantijas nosacījumi).

Segumā ieklāto betona izstrādājumu deklarētās ekspluatācijas īpašības ietekmē seguma konstrukcijas nesošo kārtu deformācijas moduļi un ūdens filtrācijas koeficients:

i) deformācijas moduļa izmērs ir atkarīgs ne tikai no pamata, uz kura tiek ierīkotas seguma konstrukcijas kārtas, īpašībām, bet arī seguma konstrukcijas kārtu materiāliem, plānotās seguma konstrukcijas klases, seguma būvprojekta īpatnībām. Šī iemesla dēļ deformācijas moduļa izmērs ir jāizvēlas, ņemot vērā Lietuvas Satiksmes ministrijas Autoceļu direkcijas izdotos projektēšanas noteikumus KPT SDK 07;

ii) seguma konstrukcijas kārtu un grunts, uz kuras tiek ierīkota šī konstrukcija, ūdens caurlaidībai (filtrācijas īpašībai), vērtējot pēc ūdens filtrācijas koeficienta k vērtības (ST CEN ISO/TS 17892-11), ir jābūt: k ≥ 1,0×10-5 m/s.

Betona izstrādājumi, kā virsmas apdares materiāls, ir seguma konstrukcijas sastāvdaļa. Runājot par seguma konstrukcijas īpašībām, jāņem vērā, ka:

 • seguma stiprību/stabilitāti par 90% nosaka pamats (tā ierīkošanas veids) un tikai par 10% betona izstrādājums kā virsmas apdares materiāls (deklarētās šī izstrādājuma ekspluatācijas īpašības).

Piemēram, ja seguma konstrukcija ir par vāju neatbilstoši ierīkota pamata dēļ, tajā veidojas padziļinājumi, garenvirziena deformācijas (rises) un tādēļ, ekspluatējot šādu segumu, tiek bojāti ne tikai pa to braucošie transportlīdzekļi, bet arī seguma virsmas apdares materiāls (segumā ieklāto betona izstrādājumu virsmā rodas plaisas vai pat atlūzt izstrādājuma daļas);

 • ja seguma konstrukcijas ūdens filtrācijas koeficients ir mazāks nekā noteikts, no betona izstrādājumiem ierīkotā seguma virsma ziemā atmosfēras ietekmē sāks deformēties un plaisāt.
Ceļa, ietves apmales — betona bruģa apmales

Bruģa betona apmaļu uzdevums ir nodrošināt betona izstrādājumu fiksāciju segumā. Atbilstoša to ierīkošana samazina segumā ieklāto betona izstrādājumu izkustēšanos, kas savukārt var izraisīt šo izstrādājumu bojājumus.

Uz ierīkotā pamata, apmaļu atrašanās vietās klāj ne zemākas kā C 12/15 klases betonu. Betona pamatu ierīko, betonu klājot divās kārtās, katru kārtu atsevišķi blīvējot vai vibrējot. Apmales uz sablīvētā betona pamata jāliek, pirms tas ir sacietējis. Lai nodrošinātu stabilitāti, zem izstrādājuma ir jāierīko balsts, kura biezums nebūtu mazāks par 10 cm. Ja virs balsta netiek bruģēts, vietas ieteicamajam platumam jābūt ne mazākam par 15 cm.

Apmaļu stabilitāti ietekmē vides temperatūras svārstības, ekspluatācijas slodžu iedarbe. Lai izvairītos no betona apmaļu plaisāšanas, tās nedrīkst likt cieši citu pie citas, t. i., tās ir jāmontē ar 3–5 mm lielām atstarpēm. Šīs atstarpes atstāj neaizpildītas vai pēc vajadzības aizpilda ar elastīgu materiālu.

Betona ūdens teknes

Uz ierīkotā pamata, tekņu atrašanās vietās, klāj ne zemākas kā C 12/15 klases betonu. Ieteicamais betona biezums ir 15–20 cm. Pirms tekņu ierīkošanas betona pamats ir jāblīvē. Teknes ierīko uz betona pamata, pirms tas ir sacietējis. Ierīkošanas laikā veido šuves, kuru platumam jābūt ne mazākam par 8 mm un ne lielākam par 12 mm. Šuves aizpilda ar saistīto smalkgraudainu pildvielu. Deformācijas šuves ierīko ne retāk kā ik pēc 12 metriem, bet šādu šuvju aizdarei izmanto ārdarbiem paredzētus bitumena hermētiķus.

Betona stabiņi

Uz ierīkotā pamata, stabiņu atrašanās vietās, klāj ne zemākas kā C 12/15 klases betonu. Ieteicamais betona biezums ir 10–15 cm. Betona pamats pirms stabiņu ierīkošanas jāblīvē. Stabiņus liek uz betona pamata, pirms tas ir sacietējis. Izveidojot stabiņu rindu, no abām pusēm ierīko balstus. Balstu ierīko no betona kārtas, kuras biezums un platums nav mazāks par 10 cm. Betonam sacietējot, iespējama zāliena kārtas ierīkošana no abām stabiņu pusēm. Ja tiek ierīkoti kāpņu pakāpieni, ieteicams balstus paaugstināt līdz pakāpiena apakškārtai.

Bruģis un plāksnes – betona bruģa segums

Uz ierīkotas pamata nesošās kārtas ierīko apakškārtu. Tiesību aktos noteikto iespējamo betona bruģa seguma izstrādājumu dažādo biezumu dēļ, apakškārtu ieteicams blīvēt kopā ar ieklātajiem betona izstrādājumiem. Tas ļauj nodrošināt betona seguma vienmērību.

Ierīkojot apakškārtu, tās biezumu izvēlas par apmēram 1 cm biezāku (atkarībā no apakškārtas materiāla), salīdzinot ar seguma projektā noteikto galīgo konstrukcijas biezumu. Apakškārtas biezumu un materiālu izvēlas:

 • sablīvētā stāvoklī apakškārtas biezumam ir jābūt no 3 cm līdz 5 cm. Apakškārtai ir jāizmanto augstas kvalitātes nesaistītie minerālmateriālu maisījumi 0/4, 0/5, 0/8, kas atbilst „Autoceļu bruģakmens, plākšņu un citu materiālu tehnisko prasību apraksta TRA Bruģakmens 14” prasībām, kas noteiktas apakškārtas materiāla sastāvam;
 • ja sablīvētā apakškārta ir biezāka par 4 cm un izstrādājuma biezums ≥ 120 mm, apakškārtai ir jāizmanto augstas kvalitātes nesaistītais minerālmateriālu maisījums 0/11, kas atbilst „Autoceļu bruģakmens, plākšņu un citu materiālu tehnisko prasību apraksta TRA Bruģakmens 14” prasībām, kas noteiktas apakškārtas materiāla sastāvam.

Izstrādājumus klāj virzienā no jau ieklātās platības uz priekšu, lai nekāptu uz izlīdzinātās bruģa seguma apakškārtas. No bruģakmens piezāģēšanas var izvairīties, pareizi izvēloties attālumus starp betona bruģa apmalēm. Lai nodrošinātu, ka izstrādājumi tiek ieklāti taisni, var izmantot auklu. Ja bruģa malās betona bruģa apmaļu ierīkošana nav paredzēta, lai ierobežotu ieklāto platību, ir jāizmanto betona balsts, kas novērš, ka ieklātais bruģakmens izkustās.

Ierīkojot bruģi, ir svarīgi nodrošināt tā stabilitāti. Ja to nenodrošina, izstrādājumi izkustās, un tas izraisa šo izstrādājumu plaisāšanu, izstrādājumu daļu atdalīšanos. Bruģa stabilitāti ietekmē ne tikai ierīkotās betona bruģa apmales, bet arī izvēlētā izstrādājumu forma un ieklāšanas raksts.

Ieklāšana tiek veikta saskaņā ar izvēlēto ieklāšanas rakstu. Izvēloties ieklāšanas rakstu, ir jāņem vērā plānotais bruģa izmantošanas mērķis:

 • vietās, kur nav paredzēta motorizētu transportlīdzekļu kustība, izstrādājuma formas un bruģa ieklāšanas raksta izvēlei ierobežojumu nav;
 • vietās, kur ir paredzēta vieglā autotransporta un (vai) pagaidu palīgtransporta kustība, taisnstūra formas izstrādājumus (kā paraugus skat. izstrādājumus, kuru kodi: GT2-6, GTB2-6, GT2-7, GT2‑8, GT2-10, GT2-12, GT2-15, GT7-8, GT8-8, GT19-6B, GT11-8) aizliegts ieklāt, šī izstrādājuma garo malu orientējot gareniski transporta kustības virzienā. Taisnstūra izstrādājumu ieklāšanai var izmantot ieklāšanas rakstu, kas nodrošina pietiekamu izturību pret sasvēršanos (izvirzīšanos), tāpēc ieteicams izvēlēties ieklāšanas rakstu šķērsām, pa diagonāli vai „eglīti” (skat. attēlus zemāk);
 • vietās, kur ir paredzēta smagā autotransporta kustība, īpašas slodzes, ir jāizmanto bezmalu bruģakmens (kā paraugu skat. izstrādājumus, kuru kodi GT12-8, GT12-10, GT14-8, GT15-8) vai ieklāšanas raksts, kas nodrošina paaugstinātu izturību pret sasvēršanos (izvirzīšanos). Ieteicamais bruģakmens ieklāšanas raksts ir klājums „eglītē”;
 • pa diagonāli braukšanas virzienam ieklāts raksts ļauj labāk nodot slodzi no viena izstrādājuma citiem nekā šķērsām klātais raksts. Vislabāk slodzes nodod un bruģa stabilitāti nodrošina tā sauktais klājums „eglītē”.
 

Ieklāšanas raksts pa diagonāli

Ieklāšanas raksts šķērsām

Ieklāšanas raksts „eglīte”

 

Betona izstrādājuma ieklāšanas laikā starp tiem ir jāveido šuves. Ieklājot izstrādājumus bez šuvēm, izstrādājumi slodzes iedarbības dēļ sāk plaisāt.

Izstrādājumu malās esošie izvirzījumi (kompensatori) nav paredzēti, lai nodrošinātu pareizu šuves platumu. Tā kā šuves uzdevums ir nodot slodzi, kas iedarbojas uz izstrādājumu, nākamajam blakus ieklātajam izstrādājumam, šīs šuves platums ir jāizvēlas, ņemot vērā izstrādājuma veidu un biezumu:

 • bruģakmenim un plāksnēm, kuru biezums < 120 mm, šuves platumam jābūt no 3 mm līdz 5 mm;
 • bruģakmenim, kura biezums ir ≥ 120 mm, šuves platumam ir jābūt no 5 mm līdz 8 mm;
 • plāksnēm, kuru biezums ir ≥ 120 mm, šuves platumam ir jābūt no 5 mm līdz 10 mm.

Šuves līdz izstrādājuma virsmai aizpilda ar minerālu pildvielu un noslauka. Nepilnīga šuvju aizdare nenodrošina bruģa seguma stabilitāti, tāpēc ir iespējamas plaisas izstrādājumu malās. Šuvju aizdarei ir piemēroti nesaistītie minerālmateriālu maisījumi, kas atbilst dokumenta „Autoceļu seguma konstrukcijas no bruģakmens un plāksnēm ierīkošanas noteikumi IT Bruģakmens 14” III iedaļas prasībām.

Ņemot vērā izveidotās šuves platumu, var izmantot šo frakciju minerālmateriālu maisījumus: 0/2, 0/4, 0/5, 0/8. Var izmantot arī sertificētus ūdens caurlaidīgus šuvju aizdares materiālus, kas ļauj ne tikai izvairīties no zāles augšanas, bet arī palielināt seguma stabilitāti. Šādu šuvju ierīkošana jāveic, ņemot vērā šuvju aizdares materiāla ražotāja norādījumus.

Ar betona izstrādājumiem izklāto platību vibrē ar vibroblieti, kas procesa laikā pasargā izstrādājumus no potenciālas izstrādājumu saskrāpēšanas, plaisāšanas vai izstrādājumu daļu atdalīšanās. Vibrēšanu sāk no bruģa malas virzienā uz vidu, un nodrošinot, ka betona segums ir pilnīgi tīrs un sauss. Tas ir jānodrošina tāpēc, ka vibrēšanas laikā zem vibroblietes nokļuvušie cietie materiāli saskrāpēs vibrējamo virsmu, kā arī var atšķelt vai nošķelt daļu no betona izstrādājumu virsmas.

Platības, kuru šuves nav aizpildītas vai nav aizpildītas līdz galam, vibrēt nedrīkst, jo netiks nodrošināta bruģa seguma stabilitāte, tāpēc ir iespējamas plaisas betona izstrādājumu malās.

Bruģa augstuma atšķirības nedrīkst izlīdzināt vienkārši ar spēku, vibrējot ar vibroblieti betona izstrādājumus, jo arī tas var izraisīt izstrādājumu daļu atplīšanu.

Pēc vibrēšanas šuves starp izstrādājumiem vēlreiz aizpilda ar minerālu pildvielu. Tādā veidā ierīkots bruģis ir derīgs ekspluatācijai uzreiz.

Uzglabāšana un transportēšana

Betona izstrādājumu iepakojumu iepakošanai tiek izmantota pakošanas sistēma, kas nodrošina, ka transportēšanas, kraušanas laikā izstrādājumu virsma tiek saskrāpēta pēc iespējas mazāk. Tomēr transportēšanas, kraušanas laikā ir iespējami izstrādājumu virsmas skrāpējumi, taču, ja tie nav dziļāki par 0,5 mm, ražotājs atbildību neuzņemas.

Iesakām izvairīties no papildu izstrādājumu pārkraušanas, pārvadāšanas, jo tas var izraisīt izstrādājumu apdauzīšanu, virsmas skrāpējumus.

Betona izstrādājumus var transportēt ar visu veidu transportlīdzekļiem, ja tiek garantēta droša izstrādājumu pārvadāšana. Izstrādājumi ir jāuzglabā rūpīgi salikti iepakojumos vai grēdās, ievērojot darba drošības noteikumus.

Betona izstrādājumu ekspluatēšana

Betona izstrādājumu kā virsmas apdares materiāla ilgmūžību ietekmē ne tikai ierīkotā seguma pamata stabilitāte, izturība, bet arī seguma ekspluatācijas nosacījumi nākotnē. Ja netiek nodrošināti atbilstoši ekspluatācijas nosacījumi, ražotājs negarantē izstrādājuma atbilstību deklarācijā noteiktajām ekspluatācijas īpašībām.

No betona izstrādājumiem ierīkotā bruģa ekspluatācijas laikā ir būtiski:

 • garantēt drošu betona izstrādājumu ekspluatēšanu. Šī iemesla dēļ ekspluatācijas laikā aizliegts veikt darbības, kas bojā izstrādājuma struktūru (piemēram, ir aizliegta transportlīdzekļu ar metāla kāpurķēdēm kustība, aizliegts ekspluatēt segumu lielākām slodzēm nekā bija plānots tās projektā, uz seguma uzglabāt priekšmetus ar asām šķautnēm, veikt priekšmetu uzglabāšanu, tos uz seguma novietojot ar triecienu). Neievērojot šos norādījumus, izstrādājumu struktūra tiek mehāniski bojāta (izstrādājumu virsma tiek saskrāpēta, saplaisā). Šādu (bojātu) izstrādājumu atbilstību deklarētajām izstrādājuma ekspluatācijas īpašībām ražotājs negarantē;
 • nodrošināt pareizu šuvju starp betona izstrādājumiem aizdari ar šuvju aizdares materiālu. Nepilnīga šuvju aizdare nenodrošina bruģa stabilitāti, tāpēc ir iespējamas plaisas izstrādājumu malās. Šādu (bojātu) izstrādājumu atbilstību deklarētajām izstrādājuma ekspluatācijas īpašībām ražotājs negarantē.
 • pastāvīgi notīrīt netīrumus, kas atrodas uz betona izstrādājumu bruģa virsmas.

Ekspluatācijas laikā cieti netīrumi, nokļūstot zem ārējas slodzes, var bojāt izstrādājuma struktūru: saskrāpēt, atšķelt, nošķelt vai citādi mehāniski bojāt izstrādājumu. Šādu (bojātu) izstrādājumu atbilstību deklarētajām izstrādājuma ekspluatācijas īpašībām ražotājs negarantē.

Turklāt, tā kā betona izstrādājumi ir uzsūcoši, uz virsmas nokļuvušie netīrumi var mehāniski pieķerties vai iesūkties izstrādājumos, un atstāt uz tiem labi redzamus traipus. Šī iemesla dēļ īpaši ilgu laiku no seguma nenotīrot netīrumus, uz izstrādājumiem var saglabāties traipi.

Betona izstrādājumu bruģa tīrīšanai drīkst izmantot tikai sertificētus līdzekļus, kas ir paredzēti betona seguma tīrīšanai, ņemot vērā tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus. Tīrot no bruģa esošos netīrumus vai sniegu, ir svarīgi nesabojāt ieklāto betona izstrādājumu virsmu.

Bieži ziemas laikā uz seguma veidojas ledus. Lai segums nebūtu slidens, jāizmanto smiltis. Gadījumos, kad ir būtiski likvidēt ledus kārtu, drīkst izmantot tikai industriālo magnija hlorīda sāli. Pirmajā seguma ekspluatācijas gadā ledus likvidēšanai ir aizliegts izmantot sāli, kas kausē ledu. Brīdinām, ka ledu kausējoša sāls izmantošana izraisa betona koroziju un izstrādājuma krāsas izmaiņas. Korozija ir betona struktūras izjukšanas process, kas samazina ražotāja deklarētos izstrādājuma rādītājus, vienlaikus arī izstrādājuma ilgmūžību.

Garantijas nosacījumi
Vispārīgie noteikumi

Ražotājs UAB „Betono mozaika” apstiprina, ka pirkuma dokumentā norādītie betona izstrādājumi ir derīgi izmantošanai saskaņā ar tiem paredzēto uzdevumu un tie atbilst ekspluatācijas īpašībām, kas noteiktas šo izstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijā.

UAB „Betono mozaika” piešķir 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju betona izstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas 7.2. punktā noteiktajām izstrādājuma ekspluatācijas īpašībām.

Par garantijas perioda sākumu tiek uzskatīts izstrādājumu iegādes datums.

Kad pārdevējs piegādā betona izstrādājumus pircējam, pircēja pienākums ir pārbaudīt un pārliecināties, ka saņemtie izstrādājumi to kraušanas un transportēšanas laikā nav bojāti.

Izstrādājumu pārbaude jāveic divas reizes: kamēr betona izstrādājumi vēl atrodas transportlīdzeklī un pēc izkraušanas. Ja pircējs konstatē, ka tam piegādātie izstrādājumi ir bojāti vai citādi nederīgi, pircējam ir saņemtā krava jānofotografē (tā, lai būtu redzami izstrādājumu bojājumi, automobiļa valsts numuri) un tas jānorāda kravas pavadzīmē. Fotogrāfijas kopā ar kravas pavadzīmi ir nekavējoties jānosūta pārdevējam.

Šajos gadījumos pircēja pienākums ir arī neizmantot, neizjaukt un citādi nebojāt pārējos izstrādājumus un/vai to iepakojumus. Ja pircējs neievēro šos nosacījumus, tas darbojas uz savu atbildību (nekādas šādu darbību dēļ pircējam radušās izmaksas netiks kompensētas).

Par izstrādājumu defektiem netiek uzskatīts

Betona izstrādājumu vizuālās īpašības, tai skaitā:

1. Skrāpējumu esamība izstrādājuma virsējā slānī pēc izstrādājumu piegādes, ja skrāpējumu dziļums ir līdz 0,5 mm, jo tās ir betona izstrādājumu transportēšanas sekas, no kurām nevar izvairīties.

2. Skrāpējums izstrādājuma virsējā slānī, kas radies, izstrādājumu ieklājot segumā, vai seguma ekspluatācijas laikā, ja skrāpējumu dziļums ir līdz 0,5 mm.

3. Izstrādājumu krāsu atšķirība, ja krāsa tiek salīdzināta ar interneta vietnē vai informatīvajos izdevumos redzamo izstrādājuma krāsu.

4. Izstrādājumu, salīdzinot tos savā starpā, vizuālās īpašības (krāsas, faktūras un izskata atšķirības), jo tās ietekmē ne tikai šo izstrādājumu ražošanās izmantotās dabiskās dabā iegūtās pildvielas, to nokrāsu dažādība, bet arī sacietēšanas nosacījumi, citu izmantoto izejvielu īpašības.

5. Izstrādājumu vizuālo īpašību izmaiņas (piemēram, traipi, kas radušies uz bruģa virsmas), kas radušās segumā ieklāto izstrādājumu ekspluatācijas laikā, jo to ietekmē gan vides faktori, gan visa seguma ekspluatācijas īpatnības.

6. Baltas krāsas traipu uz izstrādājumu virsmas esamība izstrādājumu pieņemšanas-nodošanas pircējam brīdī vai šādu traipu rašanās uz segumā ieklātajiem izstrādājumiem ekspluatācijas laikā. Šie traipi ir kalcija karbonāta (kaļķu) izdalīšanās sekas.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka:

- minētās izstrādājumu vizuālo īpašību atšķirības/ izmaiņas neietekmē deklarētās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības un saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem netiek uzskatītas par nozīmīgām;

- vismazākās izstrādājumu krāsas un faktūras atšķirības ir vienas partijas produkcijai, tāpēc ieteicams nepieciešamo izstrādājumu daudzumu iegādāties uzreiz. Lai nodrošinātu viendabīgu seguma krāsu sadalījumu, segumā klājamos izstrādājumus ir jāņem uzreiz no vairākiem iepakojumiem vertikālās rindās, nevis horizontālās kārtās;

- betona izstrādājumi ir uzsūcoši, tāpēc uz seguma, kas ierīkots, izmantojot šos izstrādājumus, virsmas nokļuvušie netīrumi var mehāniski pieķerties vai iesūkties izstrādājumā un atstāt uz tā saredzamus traipus. Šī iemesla dēļ, ja īpaši ilgu laiku no seguma netiek notīrīti netīrumi, uz izstrādājumiem var saglabāties traipi;

- segumu ekspluatējot, uz izstrādājumu virsmas esošie/ ekspluatācijas gaitā radušies baltā kalcija karbonāta (kaļķu) traipi pakāpeniski pazudīs. Tomēr, atkarībā no seguma zonu ekspluatēšanas intensitātes, minētā balto traipu izzušana var ilgt gadu un ilgāk.

Pircēja tiesību uz izstrādājumu garantiju realizēšanas kārtība

Ja pircējs konstatē izstrādājumu kvalitātes neatbilstības, kuras nebija iespējams konstatēt to nodošanas-pieņemšanas laikā:

1. Periodā no izstrādājumu nodošanas-pieņemšanas līdz izstrādājumu izmantošanas tam paredzētajam mērķim (t. i., seguma ieklāšanai) sākumam, pircējam ir:

- nekavējoties par to jāinformē pārdevējs, iesniedzot rakstveida pretenziju un izstrādājumu pirkuma dokumentus (PVN faktūrrēķinu, ekspluatācijas īpašību deklarāciju u. c.);

- jārada apstākļi, lai pārdevēja un ražotāja pārstāvji varētu apskatīt pretenzijas objektu;

- jāparaksta apskates laikā izveidotais pārbaudes akts;

- ja nepieciešams, jānodrošina iespēja apskatīt pretenzijas objektu neatkarīgam ekspertam, kā arī jāļauj viņam veikt visas nepieciešamās darbības, lai noteiktu pretenzijā minēto izstrādājumu defektu iemeslus;

- līdz preču pārbaudes akta starp pusēm noslēgšanai, secinājumu par pretenzijas pamatotību vai neatkarīga eksperta slēdziena saņemšanai jāatturas no turpmākas šo izstrādājumu izmantošanas, lai neietekmētu pretenzijā fiksēto izstrādājumu stāvokli (ja pircējs neievēro šos nosacījumus, tas darbojas uz savu atbildību. Nekādas šādu darbību dēļ radušās izmaksas, pircējam netiks kompensētas);

- jānodrošina, lai defektu novēršanas laikā pārdevējs un ražotājs nejustu nekādus ierobežojumus, kas saistīti ar iekļūšanu izstrādājumu atrašanās vietā.

2. Izstrādājumu garantijas periodā, pircējam ir:

- nekavējoties par to jāinformē pārdevējs, iesniedzot rakstveida pretenziju un izstrādājumu pirkuma dokumentus (PVN faktūrrēķinu, ekspluatācijas īpašību deklarāciju u. c.); kā arī būvdarbu līguma vai personas, kura veica inženierbūves būvniecību, izglītības dokumenta kopiju un būvprojektu (ja tāds bija obligāts saskaņā ar seguma veidu);

- jārada apstākļi, lai pārdevēja un ražotāja pārstāvji varētu apskatīt pretenzijas objektu;

- jāparaksta apskates laikā izveidotais pārbaudes akts;

- ja nepieciešams, jānodrošina iespēja apskatīt pretenzijas objektu neatkarīgam ekspertam, kā arī jāļauj viņam veikt visas nepieciešamās darbības, lai noteiktu pretenzijā minēto izstrādājumu defektu iemeslus;

- jānodrošina, lai defektu novēršanas laikā pārdevējs un ražotājs nejustu nekādus ierobežojumus, kas saistīti ar iekļūšanu izstrādājumu atrašanās vietā.

Ja pretenzija ir pamatota, pircējam ir tiesības izvēlēties vienu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem iespējamu pretenzijas apmierināšanas veidu (defektīvo betona izstrādājumu maiņa pret jauniem kvalitatīviem izstrādājumiem, samaksātās maksas par defektīvajiem betona izstrādājumiem samazināšana u. tml.).

Izvēloties defektīvos izstrādājumus mainīt pret jauniem, pircējam ir jāņem vērā, ka jaunie betona izstrādājumi būs no jaunas partijas, tāpēc to vizuālās īpašības (krāsa, faktūra un izskats) atšķirsies no segumā jau ieklāto izstrādājumu vizuālajām īpašībām (minētās izmaiņas ietekmē ne tikai neizbēgama betona izstrādājumu ražošanā izmantojamo izejvielu īpašību un to nokrāsu maiņa, preču cietēšanas nosacījumu maiņa, bet arī vides faktori, seguma ekspluatēšanas īpatnības).

Garantija netiek piemērota

1. Segumā ieklāto betona izstrādājumu vizuālajam izskatam.

2. Segumā ieklātajiem betona izstrādājumiem, ja segums ierīkots bez būvprojekta, taču saskaņā ar tiesību aktiem šāds projekts bija nepieciešams (slodžu, kas faktiski iedarbojas uz segumu, kā arī vides faktoru neizvērtēšanas dēļ).

3. Segumā ieklātajiem betona izstrādājumiem, ja tiek ieklāti, neievērojot piemērojamos tiesību aktos (spēkā esošajās būvniecības normās, noteikumos, tehniskajos reglamentos u.tml.) nostiprinātās prasības (šāda prasību neievērošana nosaka ne tikai betona izstrādājumu vizuālo īpašību pasliktināšanos, bet arī to struktūras bojājumus, t. i., lielākas nekā ražotāja pieļaujamās izstrādājumu deklarēto ekspluatācijas īpašību novirzes).

4. Segumā ieklātajiem betona izstrādājumiem, ja tie ieklāti, neievērojot Minimālās betona izstrādājumiem izvirzītās ierīkošanas un ekspluatācijas prasības, kas noteiktas interneta vietnē www.betonomozaika.lt (šāda prasību neievērošana nosaka ne tikai betona izstrādājumu vizuālo īpašību pasliktināšanos, bet arī to struktūras bojājumu, t. i., lielākas nekā ražotāja pieļaujamās izstrādājumu deklarēto ekspluatācijas īpašību novirzes), ieskaitot segumā ieklātos betona izstrādājumus, ja seguma apakškārtai un (vai) šuvju aizpildīšanai izmantoti ūdens necaurlaidīgi ar saistvielām saistītie būvmateriālu maisījumi (apakškārtas un šuvju aizdares šķīdumi).

5. Betona izstrādājumiem, kas tiek ekspluatēti, neievērojot Minimālās betona izstrādājumiem izvirzītās ierīkošanas un ekspluatācijas prasības, kas noteiktas interneta vietnē www.betonomozaika.lt (šāda prasību neievērošana nosaka ne tikai betona izstrādājumu vizuālo īpašību pasliktināšanos, bet arī to struktūras bojājumus, t. i., lielākas nekā ražotāja pieļaujamās izstrādājumu deklarēto ekspluatācijas īpašību novirzes).

6. Ja pircējs neievēro šos garantijas nosacījumus un (vai) izstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas nosacījumus.

7. Betona izstrādājumu defektiem:

- kurus izraisījuši iemesli, kas radušies pēc šo izstrādājumu nodošanas pircējam;

- kas radušies pircēja un (vai) trešo personu vainas dēļ;

- kas radušies nepārvaramas varas a (force majeure) apstākļu dēļ.

Vilniaus gamykla
Kauno gamykla
Klaipėdos gamykla
Šiaulių gamykla

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Noklikšķinot uz pogas "Piekrītu", jūs apstiprināt savu piekrišanu.

 

PIEKRĪTU Privātuma politika