SIA „Betona mozaika“ privātuma politika

Datu pārzinis

Datu pārzinis – SIA „Betona mozaika“, Reģ. Nr: LV40103661831, reģistrācijas adrese Mazā

Apakšgrāvja iela 5, Rīga, LV-1016 (tālāk – Sabiedrība, jeb Mēs). Šī privātuma politika (tālāk – Privātuma politika) ir attiecināta uz pilsoņiem, kuri pērk preces no Sabiedrības, lieto Sabiedrības pakalpojumus, apmeklē Sabiedrības teritoriju vai telpas, interesējas par darba iespējām Sabiedrībā vai apmeklē interneta vietni www.betonomozaika.lv.

Kopīgie datu pārziņi

Sabiedrība var apstrādāt datus kā atsevišķs datu pārzinis, taču Sabiedrība personas datus var apstrādāt arī kopā ar citiem datu pārziņiem (t.i., kopīgiem datu pārziņiem, kā šis jēdziens ir saprotams VDAR 26. pantā). Starp Kopīgiem pārziņiem tiek slēgta vienošanās, kuras ietvaros Kopīgie datu pārziņi skaidrā veidā nosaka savu attiecīgo atbildību par pēc VDAR noteikto pienākumu izpildīšanu, tiek konstatētas attiecīgas faktiskas Kopīgo datu pārziņu funkcijas un attiecības datu subjektu ziņā. Pēc rakstiska datu subjektu lūguma, datu subjektam tiek izveidota iespēja iepazīties ar būtiskajiem šīs vienošanās noteikumiem. Datu subjekts var izmantot savas tiesības, kuras ir norādītas VDAR katra no datu pārziņa ziņā.

Kopīgie noteikumi

Privātuma politika nosaka un definē galvenos personas datu kārtošanas, datu subjekta tiesību īstenošanas principus. Papildus informācija var būt sniegta pirkšanas-pārdošanas, pakalpojumu un citos līgumos.

Lietojot Sabiedrības pakalpojumus, pērkot preces, iesniedzot savus datus, sūtot vai kādā citā veidā iesniedzot CV, apmeklējot Sabiedrības telpas vai teritoriju, turpinot meklēšanu vietnē, datu subjekts apstiprina, ka iepazinās ar šo Privātuma politiku, saprot tās noteikumus un piekrīt to ievērot. Ja nepiekrītat ievērot šo Privātuma politiku, nelietojiet Sabiedrības pakalpojumus, nesniedziet Sabiedrībai savus personas datus citos nolūkos un neapmeklējiet vietni www.betonomozaika.lv.

Personas datu apstrādes principi

Sabiedrība apstrādā personas datus saskaņā ar Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesības aktiem, kuri reglamentē personas datu aptrādi.

Apstrādāto personas datu apjoms ir atkarīgs no pasūtītiem vai lietojamiem pakalpojumiem, precēm un tā, kādu informāciju sniedz persona, kad piesaka preces un (vai) pakalpojumus, apmeklē, vai reģistrējas vietnē, iesniedz savus datus darbā iekārtošanās Sabiedrībā nolūkos vai apmeklē Sabiedrības telpas vai tās teritoriju.

Dati tiek aptrādāti tikai esot likumīgam apstrādāšanas kritērijam – apņemoties nodrošināt preču piegādi un (vai) pakalpojumu sniegšanu; personas piekrišanu; kad apstrādā personas datus Sabiedrību saista attiecīgi tiesības akti; kad personas datus vajag apstrādāt datu pārziņa vai trešās valsts likumīgas intereses dēļ.

Sabiedrības mēŗkis – lai personas dati būtu apstrādājami precīzi, godīgi un likumīgi, lai tie būtu apstrādājami tikai tādos nolūkos, kādos bija vākti, lai tie būtu apstrādājami ievērojot tiesības aktos norādītos skaidros personas datu apstrādes principus un prasības.

Personas datu avoti

Personas dati var būt iegūti taisni no datu subjekta, kurš tos iesniedz, kad atsūta savu dzīves aprakstu (CV) vai citādā veidā vēršās pie Sabiedrības; no klienta darbības, Sabiedrības personas datu apstrādātājiem vai citiem ārējiem avotiem. Dati var būt iegūti arī no publiski pieejamiem avotiem.

Dati var būt ģenerējami, kad persona lieto pakalpojumus, piemēram, veic zvanus ar telefonu, sūta izziņu, e-pasta vēstuli, piesaka pakalpojumus un (vai) preces vai apmeklē interneta vietni.

Personai nepienākās sniegt nekādus personas datus, izņemot gadījumus, kad personas dati ir vajadzīgi noslēdzot ar to darījumus (piemēram, preču pārdošanai vai pakalpojumu sniegšanai, rēķina izrakstīšanai).

Personas datu apstrādes nolūki

Sabiedrība personas datus apstrādā šādos nolūkos: norunātu saistību izpildīšana, transporta līdzekļu novērošana un kontrole (GPS novērošana); paziņojumu par ceļa satiksmes noteikumu pārkāpšanu administrēšana; parādu piedzīšana, pieprasījumu administrēšana, vietnes apmeklēšanas statistika; īpašuma un personu aizsardzība; personu identifikācija, tiesas prasību iesniegšana, izpildīšana un aizsargāšana; darbinieku meklēšana; darba līgumu sastādīšana, izpildīšana, administrēšana un citi nolūki, saistīti ar Sabiedrības personāla pārvaldīšanu.

Datu subjektu grupas – pircēji (klienti); pircēju (klientu) pārstāvji; biznesa partneri; biznesa partneru pārstāvji; darbinieki; personas, kuras meklē darbu; personas, kuras iekļūst Sabiedrības telpās un teritorijā; Sabiedrības interesenti.

Var tikt kārtotas šīs galvenās personas datu kategorijas, bet ar tām neierobežojoties, – vārds, uzvārds, darba vieta, pienākumi, personas kods, mobilā telefona numurs, CV, e-pasta adrese, videoieraksts, informācija par Sabiedrības telpu un teritorijas apmeklēšanu, transportlīdzekļu valsts numuri, cita informācija, vajadzīga produktu pārdošanai un pakalpojumu sniegšanai, attiecību uzturēšana un līgumu administrēšana; IP adrese, vietnes meklēšanas vēsture un datums.

Datu saņēmēji un saņēmēju grupas: valsts iestādes un institūcijas, tieslietu institūcijas; auditi, tiesas un finanšu konsultanti; trešās valstis, kuras kārto reģistrus, programmas iekārtas; parādu piedzīšanas uzņēmumi.

Personas datu apstrāde personas drošības un īpašuma aizsardzības, nepārtrauktas un stabilas darbības Sabiedrībā nodrošināšanas nolūkos

Personas drošības un īpašuma aizsardzības, nepārtrauktas un stabilas darbības Sabiedrībā nodrošināšanas nolūkos var būt reģistrējami interesenti, kuri apmeklē Sabiedrību. Interesentu dati var būt reģistrējami un glabājami žurnālā vai elektroniskā formātā Proxyclick SA serveros, saskaņā ar personas datu apstrādes politiku https://www.proxyclick.com/privacy. Var tikt vākti personas dati: interesenta vārds, uzvārds, organizācijas nosaukums, Sabiedrības darbinieks, pie kura ieradās interesents, kā arī ierašanās un aizbraukšanas laiks. Dati tiek iegūti no datu subjekta – interesenta. Sabiedrības interesenti par viņu datu kārtošanu tiek informēti mutiski vai iesniedzot rakstisku paziņojumu, ierašanās Sabiedrībā laikā, un var papildus iepazīties šajā Sabiedrības privātuma politikā.

Videonovērošana Sabiedrības īpašuma un personu drošības nolūkos

Videonovērošana Sabiedrībā tiek veikta tikai Sabiedrības pārvaldāmajās telpās un/vai teritorijās. Skats ir novērojams Sabiedrības darbības telpās un teritorijā. Videonovērošana tiek veikta Sabiedrības īpašuma un personu drošības nolūkos. Dati, kuri tiek vākti: videoieraksti.

Videonovērošanu Sabiedrība tiecas organizēt tā, lai novērošanas laukā nokļūtu nepieciešamā teritorija (telpa, telpas daļa). Videonovērošana telpās un (vai) teritorijās, kuras domātās personu privātai lietošanai, t.i., tualetēs, dušās, pārģērbšanās kabīnes u. tml. netiek veikta.

Kad videonovērošanas datu aizsardzības termiņš ir beidzies, videonovērošanas dati automātiskā veidā tiek ierakstīti pa virsu, tādā veidā izdzēšōt senākā laika posma datus.

Videoieraksti var būt lietojami tikai aizdomīgu tiesību pārkāpumu atklāšanai vai īpašuma zaudējumu, kurus radīja Sabiedrības darbinieki, pakalpojumu sniedzēji, trešās personas, pierādīšanai, atklāšanai un var būt nodoti tikai personām, kurām likuma noteiktā kārtā ir tiesības saņemt šos datus.

Videoierakstus ir atļauts pārskatīt, ja, esot vajadzībai, tieslietu institūcijas saņem rakstisku tieslietu institūcijas lūgumu. Ja videoieraksti tiek pārskatīti nevis tieslietu institūciju un tiesas telpās, tad videoierakstu pārskatei jānotiek slēgtā Sabiedrības telpā. Tādā pārskatē ir tiesības piedalīties datu subjektam un atbildīgam Sabiedrības darbiniekam.

Kad ir pamats domāt, ka novērošanas datos ir piefiksēts veikts tiesību pārkāpums, vajadzīgie videonovērošanas dati (epizodes) tiek pārcelti uz drošām datu glabāšanas iekārtām un ir sargājami visu laiku, kamēr eksistē objektīva vajadzība.

Datu subjekta lūgumā iesniegt videoierakstus jānorāda precīzi incidenta apstākļi (tostarp: Sabiedrības telpu / teritorijas adrese; konkrēta vieta tajās telpās / teritorijā, kur notika incidents; incidenta datums, laiks (līdz pusstundas precizitātei)). Atbilde uz datu subjekta lūgumu pārskatīt videoierakstus tiek sniegta ne vēlāk kā 30 darba dienu laikā no lūguma saņemšanas dienas tajā pašā formā, kurā tā bija saņemta, vai datu subjekta lūgumā norādītā veidā, ja datu subjekts apstiprina, ka šajā veidā sūtot būs garantēta datu drošība vai informācija par atteikšanos apmierināt tādu lūgumu, norādot atteikšanās iemeslus.

Personas datu apstrāde iekārtošanās Sabiedrībā nolūkos

Potenciāli Sabiedrības darbinieki (kandidāti, personas, kuras meklē darbu) Sabiedrībai iesniedz šos personas datus: CV, vārds, uzvārds, kontakti. Potenciāli darbinieki par viņu personas datu apstrādi, datu glabāšanas termiņiem tiek informēti pirmā kontakta laikā. Turklāt potenciāli darbinieki ar viņu personas datu apstrādi var iepazīties šajā Privātuma politikā.

Potenciālo darbinieku personas dati, kas ir iesniegti kandidēšanas laikā uz noteiktu Sabiedrības izsludinātu pozīciju, tiek apstrādāti darba līgumā, kas tiek noslēgts ar potenciālu darbinieku, nolūkos.

Ja potenciālais darbinieks kandidē uz noteiktu pozīciju, taču darba piedāvājums netiek izteikts, pēc atlases beigām potenciālā darbinieka dati tiek iznīcināti.

Gadījumos, kad darbinieku vai praktikantu atlase uz noteiktu Sabiedrības izsludinātu pozīciju netiek veikta, bet datu subjekts kandidē uz vienu vai dažām pozīcijām vai nenorāda konkrētu pozīciju, vai vēlas veikt praksi Sabiedrībā, brīvprātīgi sazinās ar Sabiedrību un iesniedz savus personas datus uz vietnē norādītajiem kontaktiem (piemēram, CV, vārds, uzvārds, kontaktinformācija), šādi datu subjekta personas dati netiek glabāti.

Personas datu apstrāde tiešā mārketinga nolūkos

Tiešā mārketinga nolūkos Sabiedrība var apstrādāt šos datu subjekta personas datus, bet ar tiem neierobežojoties: vārdu, uzvārdu, elektronisko pasta adresi, tālruņa numuru. Piekrišana, ka personas dati var būt izmantoti tiešā mārketinga nolūkos, tiek izteikta, atzīmējot atbilstošu lauciņu Sabiedrības klientam iesniegtajā paziņojumā par personas datu apstrādi. Piekrišana tiešajam mārketingam ir brīvprātīga, tā nav nosacījums līgumattiecībām ar Sabiedrību un neietekmē attiecības starp datu subjektu un Sabiedrību.

Sabiedrība var sūtīt informatīvus ziņojumus, ielūgumus piedalīties aptaujās vai veikt aptaujas telefoniski, ja persona ir devusi piekrišanu Sabiedrībai izmantot viņa datus tiešā mārketinga nolūkos, un esošajiem Sabiedrības klientiem bez atsevišķas piekrišanas līdzīgu pakalpojumu mārketingam un aptaujām, ja viņiem tiek dota skaidra, bezmaksas un viegli īstenojama iespēja nepiekrist vai atteikties no šādas viņu kontaktinformācijas izmantošanas un, ja viņi sākotnēji neiebilda pret šādu datu izmantošanu, sūtot katru īsziņu.

Tiešā mārketinga nolūkos Sabiedrība var sūtīt ziņojumus pa e-pastu vai sazināties ar klientu pa tālruni.

Gadījumos, kad Sabiedrības nosūtītā vai pa tālruni sniegtā informācija vairs nav aktuāla, persona jebkurā laikā var atsaukt piekrišanu par tiešo mārketingo, paziņojot par to pa e-pastu [email protected].

Sabiedrības konti sociālās plašsaziņas līdzekļos

Sabiedrība pārvalda kontus plašsaziņas līdzekļos Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube. Informācija, kuru persona sniedz sociālās plašsaziņas līdzekļos (ieskaitot paziņojumus, lauciņu

„Like“ un „Follow“ lietošanu un citu komunikāciju), vai kura saņemama, kad persona apmeklē Sabiedrības kontus sociālās plašsaziņas līdzekļos, kontrolē sociālo tīklu pārziņi Facebook, LinkedIn, Instagram. Facebook, LinkedIn, Instagram sociālo tīklu pārziņi vāc informāciju, kāda tipa saturu persona redz, ko dara sociālajā tīklā, ar ko komunicē un citu informāciju. Tāpēc Sabiedrība rekomendē izlasīt sociālo tīklu pārziņu privātuma paziņojumus. Vairāk par sociālā tīkla pārziņa Facebook privātuma politiku var uzzināt šeit: https://www.facebook.com/policy.php, par sociālā tīkla pārziņa LinkedIn privātuma politiku var uzzināt šeit: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, par sociālā tīkla pārziņa Instagram privātuma politiku var uzzināt šeit: https://help.instagram.com/519522125107875

Sabiedrība, kā sociālo tīklu kontu administrators, izvēlās attiecīgus iestatījumus, ievēro savu precīzo auditoriju un savas darbības pārvaldīšanas un stimulēšanas nolūkus. Ja Sabiedrība rada kontus sociālajos tīklus un tos administrē, tā nevar radīt ietekmi uz to, kādu informāciju par datu subjektu vāks sociālo tīklu pārziņi, kad Sabiedrība radīs kontus sociālajos tīklos.

Visi tādi iestatījumi var ietekmēt personas datu apstrādi datu subjektam lietojot sociālās plašsaziņas līdzekļus, apmeklējot Sabiedrības kontus vai lasot Sabiedrības paziņojumus sociālajos tīklos. Parasti sociālo tīklu pārziņi datu subjekta personas datus (pat tos, kuri tiek savākti Sabiedrībai izvēloties papildus kontu iestatījumus) apstrādā sociālo tīklu pārziņu norādītos nolūkos, balstoties uz sociālo tīklu pārziņu privātuma politiku. Tomēr datu subjektam lietojot sociālos tīklus, komunicējot ar Sabiedrību sociālajos tīklos, apmeklējot Sabiedrības kontus sociālajos tīklos, novērojot ierakstus tajos, Sabiedrība saņem informāciju par datu subjektu. Saņemamo datu apjoms ir atkarīgs no Sabiedrības izvēlētajiem kontu iestatījumiem, vienošanās ar sociālo tīklu pārziņiem par papildus pakalpojumu pieteikšanu, sociālo tīklu pārziņu uzstādītajām sīkdatnēm.

Personas datu glabāšanas termiņš

Personas dati tiek apstrādāti ne ilgāk kā, lai datu apstrādes mērķi būtu sasniegti un ne ilgāk kā to pieprasa datu subjekti un (vai) tiesības akti.

Parasti dati tiek apstrādāti 10 gadus no līguma izbeigšanas vai pirkuma noslēgumam.

Videoieraksti tiek glabāti 14 dienu, ja šajā Politikā vai personas datu reģistrā nav norādīti citādi termiņi. Pirms videoierakstu iznīcināšanas tiek pārbaudīts, vai nebija saņemti datu subjektu lūgumi par tiem.

Konkrēti personas datu glabāšanas termiņi ir noteikti personas datu reģistrā.

Apstrādājamu datu sniegšana citiem subjektiem

Sabiedrība apstrādājamos datus nesniedz trešajām personām bez iepriekšējas personas (datu subjekta) piekrišanas, izņemot tiesību aktu noteiktā kārtā iesniegtus personas datus un izņemot datu dalīšanos starp “Concretus” grupas uzņēmumiem.

Datu apstrādātāji

Datus var apstrādāt datu apstrādātāji, kuri sniedz Sabiedrībai grāmatvedības uzskaites, vietnes uzraudzības, datu centra un (vai) serveru nomas, IT uzraudzības, ārējā audita, aizsardzības un citus pakalpojumus.

Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai pēc Sabiedrības norādījumiem un tikai tajā apjomā, cik tas ir nepieciešams tiecoties pareizi veikt līgumā noteiktās saistības. Sabiedrība ar datu apstrādātāju palīdzību, tiecas saņemt viņu apstiprinājumus, ka arī datu apstrādātāji ir īstenojuši piemērotus organizācijas un tehniskos drošības nodrošinātus līdzekļus un neatklās personas datu noslēpumu.

Datu aizsardzības ierēdnis

Sabiedrībā ir iecelts datu aizsardzības ierēdnis. Ar datu aizsardības ierēdni var sazināties pa e- pastu [email protected].

Datu subjekta tiesības

Katram datu subjektam ir šādas tiesības:

 1. tiesība   zināt   (būt   informētam)   par   savu   personas   datu   apstrādi;
 2. tiesības iepazīties ar saviem apstrādāmajiem personas datiem un kā tie tiek apstrādāti, t.i. saņemt informāciju par personas datu glabāšanas laika posmu, piemērotiem tehniskiem un organizācijas līdzekļiem garantējot datu drošību, saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi mani personas dati   tika   savākti,   kādā   nolukā   tie   tiek   apstrādāti,   kam   sniedzami;
 3. tiesība pieprasīt izlabot, iznīcināt savus personas datus vai apturēt, izņemot aizsardzību, savu personas datu apstrādes darbības, kad dati apstrādājami neievērojot tiesību aktu noteikumus;
 4. tiesība nepiekrist, lai būtu apstrādājami viņu personas dati, izņemot gadījumus, kad šie personas dati ir apstrādājami likumīgas intereses dēļ, pēc kuras tiecas datu pārzinis vai trešā persona, kurai tiek  sniegti  personas  dati,  un  ja  datu  subjekta  intereses  nav  svarīgākas;
 5. tiesība   pieprasīt,   lai   iesniegtie   personas   dati   būtu   iznīcināti;
 6. tiesība  pieprasīt,  lai  būtu  ierobežotas  personas  datu  apstrādāšanas  darbības;
 7. tiesība pieprasīt, lai viņa paša iesniegtie personas dati, ja tie tiek apstrādājami uz viņa piekrišanas un līguma pamata, un ja viņi tiek apstrādājami ar automatizētiem līdzekļiem, būtu datu pārziņa pārsūtīti citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams (datu pārceļamība);

e) tiesība iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Valsts datu aizsardzības inspekcijai.

Datu subjektam, kurš iesniedzis personas identifikāciju apstiprinošu dokumentu vai tiesību aktu noteiktā kārtā, vai izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, kuras atļauj pareizi identificēt personu, apstiprinot savu personas identitāti, ir tiesības personīgi vai caur pārstāvi, caur pastu, ar kurjera palīdzību vai caur e-pastu iesniegt rakstisku Lūgumu. Saņemot lūgumu, ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no Lūguma saņemšanas dienas, Mēs sniegsim atbildi.

Lūgumu iesniegt varat šādos veidos: e-pasts [email protected], parakstoties ar elektronisko parakstu vai ierasties ofisā Mazā Apakšgrāvja iela 5, Rīga, LV-1016.

Datu drošības nodrošināšana

Sabiedrība tiecas īstenot piemērotus, tehniski iespējamus un ekonomiski pamatotus organizācijas un tehniskus datu glabāšanas līdzekļus, domātus aizsargāt personas datus no nejaušas vai

nelikumīgas iznīcināšanas, apmainīšanas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Visi personu dati un cita subjekta iesniegta informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu.

Piekļūt pie personas datiem var tikai darbinieki, pakalpojumu sniedzēji un pilnvarotie datu apstrādātāji, kuriem personas dati ir nepieciešami, lai izpildītu viņu organizatoriskai vienībai piešķirtās funkcijas. Piekļūt pie personas datiem var Kopīgais datu pārzinis UAB „Concretus group” un UAB “Betono mozaika”.

SĪKDATŅES POLITIKA

SĪKDATNES UN KĀ TIE JUMS NEDROŠAS

Šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies angļu val.), lai analizētu mūsu datplūsmu, uzlabotu satura kvalitāti, pielāgotu saturu lietotāju vajadzībām un optimizētu tās darbību. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Lietotāja datora vai mobilaja telefona atmiņu, kad pārlūkojat vietnes.

Noklikšķinot uz pogas “Es pieņemu”, jūs apstiprināt savu piekrišanu šajā vietnē izmantotajai sīkdatņu politikai. Jūs jebkurā laikā varat atspējot sīkfailus un izdzēst datorā saglabātos sīkfailus savā pārlūkprogrammā. Tomēr šajā gadījumā jūs nevarēsit izmantot visas vietnes iespējas. Lai uzzinātu, kā to izdarīt dažādās pārlūkprogrammās, dodieties uz palīdzības sadaļu rīkjoslā vai apmeklējiet www.allaboutcookies.org

SĪKDATNES PALĪDZ MUMS:

 • Lai mūsu vietne darbotos tā, kā jūs varētu gaidīt;
 • Atcerieties iestatījumus apmeklējumu laikā un starp tiem;
 • Uzlabojiet vietnes drošību;
 • Nepārtraukti uzlabojiet mūsu vietni.

MĒS NELIETOJAM SĪKDATNES, LAI:

 • Apkopojiet personiski identificējamu informāciju (bez jūsu skaidras atļaujas);
 • Apkopojiet jebkādu sensitīvu informāciju (bez jūsu skaidras atļaujas);
 • Nodot personīgi identificējamus datus trešajām personām.

CIK ILGI TIEK UZGLABTI JŪSU PERSONAS DATI?

Anonīmās apmeklētāju statistikas sīkdatnes tiek glabātas 2 gadus no pēdējās lietošanas reizes.

PIEŠĶIRT TIESĪBAS IZMANTO SĪKDATNES

Ja jūsu programmatūras iestatījumi, kurus jūs izmantojat, lai apskatītu šo vietni (jūsu pārlūkprogrammu), ir pielāgoti, lai pieņemtu sīkdatnes, mēs to uzņemamies, kā arī jūs turpinātu izmantot mūsu vietni, kas nozīmē, ka jums tas viss ir kārtībā. Ja vēlaties noņemt vai nelietot sīkdatnes no mūsu vietnes, varat uzzināt, kā to izdarīt zemāk, tomēr tas, iespējams, nozīmēs, ka mūsu vietne nedarbosies tā, kā jūs varētu gaidīt.

SĪKDATNES KURAS TIEK IZMANTOTAS

OBLIGĀTAS SĪKDATNES

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai interneta vietne funkcionētu un tās nav iespējams izslēgt mūsu sistēmās.

Mēs izmantojam funkciju sīkdatnes, lai mūsu vietne darbotos, tostarp:

 • wp-wpml_current_language
 • cmplz_banner-status
 • cmplz_consented_services
 • cmplz_functional
 • cmplz_marketing
 • cmplz_policy_id
 • cmplz_preferences
 • cmplz_statistics

STATISTIKAS SĪKDATNES

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistiku, piemēram, cik daudz cilvēku ir apmeklējuši mūsu mājas lapā, kāda veida tehnoloģijas tie izmanto (piemēram, Mac vai Windows, kas palīdz noteikt, kad mūsu vietne nedarbojas, kā vajadzētu noteiktām tehnoloģijām), cik ilgi viņi pavada vietnē, kādu lapu viņi aplūko utt. Tas palīdz mums pastāvīgi uzlabot mūsu vietni.

Šīs sīkdatnes ļauj mums pārraudzīt vietni, izmantojot “GoogleAnalytics”. Tas ir Google nodrošināts rīks, kas vietņu īpašniekiem palīdz noteikt, kā lietotāji mijiedarbojas ar vietnes saturu. Tas palīdz vākt datus analīzei, piemēram, kad, cik ilgi, cik reizes lietotājs apmeklēja vietni utt.

Šīs tā sauktās “analītikas” programmas mums arī norāda, kā cilvēki nokļuva šajā vietnē (piemēram, no meklētājprogrammas) un vai viņi šeit ir bijuši, pirms viņi palīdzēja mums nodot vairāk naudas, lai attīstītu pakalpojumus jums, nevis mārketinga tēriņus.

Mēs izmantojam Google reCAPTCHA API kā daļu no mūsu pakalpojumiem, lai palīdzētu aizsargāt klientus un mūsu sistēmas no kiber surogātpasta un ļaunprātīgas izmantošanas. Jūs atzīstat un saprotat, ka reCAPTCHA API darbojas, apkopojot aparatūras un programmatūras informāciju, piemēram, ierīces un lietojumprogrammu datus, un nosūtot šos datus Google analīzei. Informācija, kas savākta saistībā ar pakalpojuma izmantošanu, tiks izmantota reCAPTCHA uzlabošanai un vispārīgiem drošības mērķiem. Tas netiks izmantots Google personalizētai reklamēšanai. Papildinformāciju var atrast, izmantojot šo saiti https://support.google.com/recaptcha

Anonymic sīkdatnes, kurus mēs izmantojam:

 • _ga
 • _ga_1190MZ6XC7

SĪKDATNES IZSLĒGŠANA

Parasti sīkdatnes var izslēgt, pielāgojot pārlūka iestatījumus, lai apturētu sīkdatņu pieņemšanu. To darot, iespējams, tiks ierobežota mūsu un liela daļa pasaules vietņu funkcionalitāte, jo sīkdatnes ir modernāko vietņu standarta sastāvdaļa.

varat arī izvēlēties sīkdatnes iestatījumi.

Citi noteikumi

Sabiedrība var pēc saviem ieskatiem mainīt šo Privātuma politiku, kura stājās spēkā no tās publicēšanas www.betonomozaika.lv. Pēdējo reizi atjaunota 13.04.2022

KANDIDATUOTI

  Negalite kopijuoti šio puslapio turinio